สำนักงานบัญชีที่ได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแตกต่างจากสำนักงานบัญชีทั่วไปอย่างไร

สำนักงานบัญชีที่ได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแตกต่างจากสำนักงานบัญชีทั่วไปอย่างไร
หมายถึงจะทำบัญชีไม่ผิดพลาดเลยใช่ไหม ต้องเล่าสั้นๆว่าสิ่งสำคัญของการรับรองคือรับรองระบบงาน หมายความว่าไม่ใช่ว่าทำบัญชีเป็นแล้วจะบริหารสำนักงานหรือให้บริการได้ดีเสมอไป หรือทำแล้วจะประสบความสำเร็จเสมอไป บริการสำนักงานบัญชีผู้ให้บริหารก็มีหลากหลายประเภท ทั้งเป็นบุคคลธรรมดา เป็นนิติบุคคล มีประสบการณ์มากน้อยแตกต่างกันไป งานที่ออกมาจึงมีความแตกต่างกันไปตามประสบการณ์หรือแนวทางของแต่ละสำนักงาน ยกตัวอย่างเช่นผมทำอาหารอร่อยมากจึงไปเปิดร้านอาหาร ร้านก็อาจเจ๊งไม่เป็นท่าก็ได้ เพราะผมก็ไม่ได้เข้าใจการออกแบบร้าน ไม่รู้เรื่องการจัดคนเข้าระบบงาน ไม่รู้เรื่องทำเลที่ตั้ง ไม่รู้เรื่องจุดขายที่แตกต่าง ไม่รู้เรื่องการจัดการรสชาติอาหารให้มาตรฐานคงที่ ไม่รู้เรื่องการคุมค่าใช้จ่าย ขาดระบบการบริหารองค์กร ไม่รู้วิธีการทำการตลาด บริหารประสบการณ์ลูกค้าไม่เป็น นั่นหละก็จะไม่ประสบผลสำเร็จ เช่นกันครับ การทำสำนักงานบัญชีก็ควรมีระบบการจัดคุณภาพ ซึงกรมพัฒนาธุรการค้าได้วางมาตรฐานและให้การรับรองสำนักงานบัญชีที่ปฎิบัติตามได้ ตามแนวทางของระบบคุณภาพสำนักงานบัญชี ประกอบด้วยนโยบายและกระบวนการของแต่ละปัจจัยสำคัญ ซึ่งประกอบด้วย

  1. ความรับผิดชอบของผู้บริหารของสำนักงานบัญชี
  2. ข้อกำหนดทางด้านจรรยาบรรณของสำนักงานบัญชี
  3. กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของสำนักงานบัญชี
  4. การจัดการทรัพยากรของสำนักงานบัญชี
  5. การปฏิบัติงานของสำนักงานบัญชี
  6. การติดตาม ตรวจสอบ ของสำนักงานบัญชี
  7. การจัดการเอกสารของสำนักงานบัญชี

ซึ่งองค์ประกอบทั้ง7 ข้อเป็นเรื่องการบริการจัดการสำนักงานซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการที่ใช้บริการสำนักงานบัญชีมีความมั่นใจว่าบริการที่ได้รับมีระบบการบริหารจัดการที่ดี ทั้งนี้การบันทึกบัญชีหรือการจัดทำบัญชีต้องเป็นไปตามกฏหมายกำหนดอยู่แล้ว สำนักงานบัญชีที่เติบโตได้อย่างต่อเนื่องต้องมีระบบการทำงาน ทั้งนี้นอกจากมาตรฐานระบบสำนักงานบัญชีคุณที่กรมพัฒน์รับรองแล้วยัง ปัจจุบันระบบมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก6 ด้าน คือ 1.ด้านนิติธรรม 2.ด้านคุณธรรม 3.ด้านความโปร่งใส 4.ด้านการมีส่วนร่วม 5.ด้านความรับผิดชอบ 6.ด้านความคุ้มค่า ซึ่งเดิมเป็นระบบการประกวดเพื่อให้รางวัลทุกๆปี ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมาเปลี่ยนมาเป็นระบบให้การรับรองมาตรฐาน ทั้งนี้นิติบุคคลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและรางวัลจากกรมพัฒน์ จะมีข้อความแสดงไว้ในหน้าที่ 2 ของหนังสือรับรองในส่วนของข้อความควรทราบ นอกจากนี้ยังมีระบบบริหารงานคุณภาพสากล ISO9001:2015 ซึ่งเป็นระบบที่จะช่วยให้การบริหารจัดการสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า สำนักงานบัญชีที่ให้ความสำคัญกับลูกค้าก็ควรให้ความสำคัญกับการนำระบบมาตรฐานต่างๆมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับแนวทางตนเอง

ส่วนเรื่องใครดีใครไม่ดีนั้น ทุกวงการทุกสังคมมีทั้งคนดีคนไม่ดี การที่คนไม่ดีเขามีโอการทำไม่ดี มีเจตนาโกงหรือทุจริต นั่นก็อาจเป็นเพราะเขามีโอกาส มีแรงจูงใจ มีการทำผิดแล้วก็หาเหตุผลเข้าข้างตนเองหรือมาอธิบายการกระทำของตนให้ชอบธรรมได้เสมอ
การมีระบบงานที่ดีคือไม่เปิดโอกาสให้ใครได้กระทำความผิด หรือทำความผิดพลาดอันจะก่อให้เกิดความเสียหาย
การขอการรับรองมาตรฐานสำนักงานบัญชีคุณภาพจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้านั้นไม่ได้มีการบังคับ แต่เป็นสิ่งที่กรมส่งเสริม ผมเคยทราบว่าสำนักงานบางแห่งก็มีระบบบริหารจัดการที่ดีอยู่แล้ว ก็ไม่ต้องการให้ใครมารับรอง นั่นก็เป็นสิทธิของท่านครับ แต่ถ้าสำนักงานไหนมีปัญหาทำเท่าไหร่ก็ไม่โตทำเท่าไหร่ก็วนอยู่แต่เรื่องค่าบริการทำบัญชีที่ตัดราคากันเอง ลองไปเข้าอบรมโครงการต้นกล้าของกรมพัฒน์ดูนะครับบางที่อาจจะทำให้ท่านไปต่อได้ครับ

Credit : https://www.thansettakij.com/content/410366?fbclid=IwAR3zIJWm_tLSb5jhzXW3xjhgk3-FwIKA5xJZtYdtXKsDtflQHs7O0gQZc-s

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to Top