บริการพื้นฐาน

เกี่ยวกับเรา

ทีมงาน

ทีมบริหาร

สิทธิธชัย ทรัพย์แสนดี

กรรมการและผู้จัดการทั่วไป

- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
-ปริญญาตรี บัญชี ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

ดวงนภา ทรัพย์แสนดี

ผู้จัดการฝ่ายผลิตบริการ และฝ่ายบัญชีและการเงิน

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (บัญชี) ม.ราชพฤกษ์
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
- ปริญญาตรี บัญชี ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิตย์ ม.ราชภัฏจันทร์เกษม

สุกิจ ศิริพิน

ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและพัฒนาองค์กร

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาบัณฑิต (การเงิน) ม.รามคำแหง
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (บัญชี) ม.ราชภัฏพระนคร
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) ม.ราชภัฏพระนคร

ลิ้งค์น่าสนใจ

Scroll to Top