คู่มือสำหรับลูกค้า การจัดทำแฟ้มเอกสารทางธุรกิจ

 1. แฟ้มใบกำกับภาษีขาย  จัดทำแฟ้มใบกำกับภาษีขายโดยจัดเรียงตามเลขที่ใบกำกับภาษี โดยให้เรียงเลขที่ใบกำกับน้อยอยู่ข้างล่างและให้เลขมากอยู่ข้างบน โดยเรียงเป็นเดือนๆ
 2. แฟ้มใบกำกับภาษีซื้อ(ต้นฉบับ)จัดทำแฟ้มใบกำกับภาษีซื้อโดยจัดเรียงตามวันที่ในใบกำกับภาษีซื้อ โดยให้เรียงวันที่ใบกำกับภาษีน้อยอยู่ข้างล่างและให้วันที่มากอยู่ข้างบน  โดยเรียงเป็นเดือนๆ 
 3. แฟ้มใบสำคัญจ่าย  จัดทำใบสำคัญจ่ายเฉพาะรายการที่เป็นรายการจ่าย ตั้งแต่ยอดเงิน 1,000 บาทขึ้นไป โดยมีเอกสารหลักฐานในใบสำคัญจ่ายแต่ละใบดังนี้คือ  
  • ใบวางบิล  โดยมีรายละเอียดของเลขที่ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี ที่จะทำการจ่าย มียอดรวมของใบแจ้งหนี้ทั้งหมด,ลายเซ็นต์ผู้รับวางบิล-ผู้วางบิล,ผู้อนุมัติการวางบิล  วันที่รับวางบิลและวันที่วางบิล 
  • ใบขอซื้อ แนบโดยมีรายละเอียดของรายการสินค้า,จำนวน,ราคา/หน่วย,ราคารวมและยอดรวมทั้งหมดของใบขอซื้อแต่ละใบ พร้อมทั้งมีลายเซ็นต์ผู้มีอำนาจอนุมัติจากกรรมการผู้มีอำนาจ 
  • ใบแจ้งหนี้/สำเนาใบกำกับภาษี มีรายละเอียด เลขที่,วันที่,รายการ,จำนวนเงิน,ราคา/หน่วย,ยอดรวมทั้งหมดของใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษีพร้อมลายเซ็นต์ผู้อนุมัติจการกรรมการผู้มีอำนาจ  
  • สำเนาเช็คจ่าย
  • สำเนาใบPay in 
  • สำเนารายการโอนเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
  • สำเนารายการโอนเงินผ่านระบบอินเทอเน็ต
  • หลักฐานแสดงการเงินของผู้รับเงิน เช่นใบเสร็จรับเงิน  
  • ใบแทนใบรับเงิน / สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับเงิน  
  • สำเนาหนังสือ รับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีที่กม.กำหนดให้ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย  
  • ควรหลีกเลี่ยงการจ่ายด้วยเงินสด/หากมีความจำเป็นที่ต้องจ่ายด้วยเงินสดควรมีจำนวนไม่มากเกินไป 
 4. แฟ้มใบสำคัญรับ จัดทำแฟ้มใบสำคัญรับไม่ว่าจะรับเป็นเงินสดหรือเช็ค โดยแต่ละใบสำคัญรับจะมีเอกสารหลักฐานในการจัดทำดังนี้ 
  • สำเนาใบรับวางบิลที่ไปวางบิลกับลูกค้าโดยจะมีรายละเอียดของวันที่วางบิล,เลขที่ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษีขาย,ยอดเงินของบิลแต่ละใบ,ยอดรวมทั้งหมดของใบวางบิล,ผู้วางบิล,ผู้รับวางบิลพร้อมมีรายเซ็นต์ของผู้อนุมัติจากกรรมการผู้มีอำนาจ
  • ใบทวงหนี้หรือใบกำกับภาษีขายโดยจะเป็นยอดรายการสินค้า,ราคา/หน่วย,ยอดรวมของบิลแต่ละใบพร้อมมีลายเซ็นต์ผู้อนุมัติจากกรรมการผู้มีอำนาจ  
  • ใบขอซื้อจากทางผู้ซื้อ 
  • ใบเสร็จรับเงิน 
 5. แฟ้มเงินสดย่อย  จัดทำแฟ้มเงินสดย่อยโดยตั้งวงเงินสดย่อยตามความเห็นชอบของกรรมการผู้มีอำนาจโดยการเบิกจ่ายแต่ละครั้งตั้งแต่ 500 บาทต่อครั้งแต่ไม่เกิน 1,000 บาท  โดยให้มีการจัดทำใบเบิกพร้อมทั้งให้มีลายเซ็นต์อนุมัติก่อนที่จะนำมาเบิกกับทางบัญชี เอกสารในแฟ้มเงินสดย่อยต้องมีเอกสารประกอบดังนี้ 
  • ใบเสร็จการขอซื้อแต่ละครั้ง 
  • ใบขอเบิกเงิน มีลายเซ็นต์ผู้ขอเบิก /วัตถุประสงค์ที่เบิกและผู้อนุมัติ กรณีไม่มีใบเสร็จให้แนบบัตรประชาชนผู้เบิกพร้อมลายเซ็นต์การอนุมัติจากผู้บริหารหรือจะพิจารณาเป็นรายๆไป    
 6. แฟ้มรายวันทั่วไป  เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับ 
  • การโอนเงินระหว่างธนาคาร
  • การถอนเงินระหว่างธนาคาร
  • การฝากเงินเข้า 
  • การรับเงินจากกรรมการ 
  • เงินยืมกรรมการ 
  • รายการปรับปรุงค้างจ่าย/ค้างเบิก 
 7. แฟ้มสำรองรับวางบิล (เราผู้ซื้อ) กรณียังไม่ได้รับวางบิลเอกสารที่เตรียมทำรับวางบิล
  • ใบแจ้งหนี้/สำเนาใบกำกับภาษี
  • ใบขอซื้อจากบริษัทเรา 
  • ใบสั่งซื้อจากบริษัทเรา 
  • หมายเหตุ ยอดเงินยังไม่ถึงงวดจ่าย เอกสารยังไม่ครบ,เอกสารยังไม่เรียบร้อย
 8. แฟ้มสำรองรอวางบิล (เราผู้ขาย) กรณียังไม่ได้ไปวางบิลเอกสารที่เตรียมทำวางบิล  
  • สำเนาใบกับภาษีขายถ่ายแนบแยกเป็นรายบริษัท 
  • ใบสั่งซื้อจากลูกค้า 
  • หมายเหตุ ยอดเงินยังไม่ถึงเอกสารยังไม่ครบตามจำนวนที่จะวางบิล
 9. แฟ้มภาษีและประกันสังคม จัดเก็บแฟ้มเรียงเป็น
  • ภ.ง.ด.1
  • ภ.ง.ด.3
  • ภ.ง.ด.53
  • ภ.พ.30 
  • ประกันสังคม 
 10. แฟ้มทะเบียนทรัพย์สิน ต้องมีเอกสารหลักฐานแนบดังนี้ 
  • สำเนาใบกำกับภาษีหรือเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการซื้อทรัพย์สินโดยจัดเรียงตามวันที่ที่ซื้อเรียงจากน้องไปหามาก 
  • สำเนาสัญญาซื้อ-ขาย 
  • สำเนาโฉนดที่ดิน
  • เอกสารที่เกี่ยวกับการได้มาซึ่งทรัพย์สิน 
  • เอกสารประกอบการคำนวนมูลค่าทรัพย์สินพร้อมเมื่อพร้อมใช้งาน 
  • ใบเซ็นอนุมัติเกี่ยวกับการจัดซื้อทรัพย์สิน
 11. แฟ้มหนังสือรับรองการถูกหัก ณ ที่จ่าย 
  • การจัดเก็บเรียงตามวันที่ที่ถูกหัก ณ ที่จ่าย เรียงจากวันที่น้อยไปหาวันที่มาก โดย
 12. แฟ้มหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย จัดเรียงตามวันที่ ที่หัก ณ ที่จ่าย
  • เรียงจากวันที่น้อยไปหาวันที่มาก โดยจัดเรียงเป็นเดือนๆ
 13. แฟ้มเงินทดรองจ่าย 
  • กรณีมีการ Advance เงินเป็นก้อนใหญ่และเป็นการเบิกเงินที่อยู่นอกเหนือการเบิกเงินสดย่อย
  • โดยให้มีใบปะหน้าว่าใครมีการเคลียร์แล้ว หรือยังไม่ได้เคลียร์ 
 14. แฟ้มสินค้า จัดให้มีเอกสารดังนี้
  • ใบสั่งซื้อสินค้า 
  • สำเนาใบกำกับภาษีโดยมีรายละเอียดของสินค้า,ราคา/หน่วยและยอดรวมของสินค้า
  • ทะเบียนการคุมซื้อสินค้า 
  • ใบส่งสินค้า 
  • ใบเบิกสินค้า
  • รายงานการผลิต
  • ใบรับโอนงานระหว่างทำเป็นสินค้าสำเร็จรูป  
  • เอกสารแต่ละใบต้องมีลายเซ็นต์การอนุมัติจากกรรมการผู้มีอำนาจในการสั่งซื้อแต่ละครั้ง  
 15. แฟ้มอื่นๆที่ควรจัดทำ
  • แฟ้มเอกสารสำคัญของนิติบุคคล
  • แฟ้มขึ้นทะเบียนประกันสังคม
  • รายงานการประชุม
  • ฯลฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to Top