SubSanDee Team

ทีมบริหาร

– ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ 
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
– ปริญญาตรี บัญชี ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

สิทธิชัย ทรัพย์แสนดี

กรรมการและผู้จัดการทั่วไป

0815557604

– ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (บัญชี) ม.ราชพฤกษ์
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
– ปริญญาตรี บัญชี ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
– ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิตย์ ม.ราชภัฏจันทร์เกษม

ดวงนภา ทรัพย์แสนดี

ผู้จัดการฝ่ายผลิตบริการ และฝ่ายบัญชีและการเงิน

0816375488

– ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาบัณฑิต (การเงิน) ม.รามคำแหง
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 
– ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (บัญชี) ม.ราชภัฏพระนคร
– ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) ม.ราชภัฏพระนคร

สุกิจ ศิริพิน

ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและพัฒนาองค์กร

0818018954

Scroll to Top