ยื่นภาษีประจำเดือน

ยื่นภาษีประจำปี

ปิดงบประจำปี

ตรวจบัญชี

ตรวจบัญชี

จดทะเบียน

ประกันสังคม

จำหน่ายโปรแกรมบัญชี

บริการยื่นแบบภาษี

 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)
 • จัดทำ และยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)
 • จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม – VAT (ภพ.30)
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน
 • จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน
 • ให้คำปรึกษาปัญหาภาษีตลอดปีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)
 • จัดทำ และยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3)
 • จัดทำ และยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)
 • ยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน 5 เดือนนับแต่วันปิดบัญชี หรือภายใน 1 เดือน
 • นับแต่วันที่งบการเงินนั้นได้รับอนุมัติในที่ประชุมใหญ่
 • โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีให้แก่ธุรกิจของท่าน

บริการปิดงบบัญชีประจำปี

 • ให้คำแนะนำวิธีการทำบัญชี เพื่อผลด้านภาษีอากรที่ดี และถูกต้อง
 • ให้คำแนะนำระบบบัญชี ผังทางเดินเอกสารรวมถึงเอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี
 • บันทึกรายการค้าประจำเดือน จัดทำสมุดบัญชีซื้อ  สมุดบัญชีขาย  สมุดบัญชีรับเงิน สมุดบัญชีจ่ายเงิน  สมุดรายวันทั่วไป  และบัญชีแยกประเภท
 • จัดทำงบทดลองและงบการเงิน
 • จัดทำทะเบียนสินทรัพย์
 •  จัดทำรายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญ เช่น รายละเอียดลูกหนี้  รายละเอียดเจ้าหนี้ เป็นต้น
 • ให้คำปรึกษาปัญหาบัญชีตลอดปี โดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม

บริการตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบก็เพื่อ ให้สามารถแสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่า งบการเงินแสดงฐานะผลการดำเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามนโยบาย การทำบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่เพียงใดความเห็นของผู้สอบบัญชีจึงขึ้นอยู่กับผลของ การตรวจสอบหากต้องการเสนอรายงานเป็นอย่างอื่น บริษัทฯจะเรียนชี้แจงถึงเหตุผล ข้อเท็จจริงก่อนเสนอรายงานการสอบบัญชี

ตรวจสอบงบการเงิน โดยทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐานโดยจะปฏิบัติงาน ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยวิธีการทดสอบรายการบัญชี ระบบควบคุมภายใน และการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินประเมินความเหมาะสมของหลักการ บัญชีที่กิจการใช้รวมทั้งประมาณการเกี่ยวกับรายงานทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ

ให้ข้อสังเกตต่อผู้บริหาร การตรวจสอบมิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะหาข้อผิดพลาดทางการบัญชี หรือการทุจริตในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตามผลการตรวจสอบอาจจะชี้ให้เห็น ถึงข้อผิดพลาดหรือการทุจริตในบางเรื่องได้ทั้งนี้บริษัทฯ จะเสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องในเรื่องการควบคุมภายในทางบัญชีสำคัญซึ่งได้พบในระหว่าง ปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี

บริการยื่นงบการเงิน พร้อมจัดเตรียมรายละเอียด ประกอบการยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์และ กรมสรรพากร

บริการจดทะเบียนบริษัท

ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทมีดังนี้

1. จองชื่อ

 1. เขียนแบบฟอร์มใบจองชื่อสองใบแล้วไปยื่นกับนายทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ซึ่งหากไปยื่นที่ กรมพัฒนาธุรกิจการสนามบินน้ำก็สามารถทราบผลได้เลย)
 2. จองชื่อผ่านอินเตอร์เน็ตซึ่งการจองโดยวิธีต้องเป็นชื่อกรรมการหรือผู้ถือหุ้นภายในบริษัทเท่านั้น หากใช้ชื่อบุคคลนอกไม่สามารถจดทะเบียน

 จัดตั้งบริษัท จองได้ที่ www.dbd.go.th

2. จดทะเบียนจัดตั้ง

หลังจากที่เราได้ใบจองชื่อมาแล้วก็จัดทำเอกสารในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ซึ่งทำได้สองวิธีเหมือนกับการจองชื่อคือจัดทำเอกสารแล้วไปยื่นจดกับนายทะเบียนได้เลยและอีกวิธีคือจดทะเบียนผ่าน อินเตอร์เน็ต โดยเข้าไปจดที่  www.dbd.go.th แล้วเลือกจดทะเบียนนิติบุคคล

3. ขอเลขผู้เสียภาษี

หลังจากที่เราได้หนังสือรับรองมาแล้วต้องจดทะเบียนขอเลขผู้เสียภาษีกับกรมสรรพากร ซึ่งจดทะเบียนได้สองวิธีเช่นเดียวกับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเหมือนกันคือยื่นเรื่องกับเจ้าหน้าที่สรรพากรหรือยื่นผ่านอินเตอร์เน็ตซึ่งโดยมากจะจดผ่านอินเตอร์เน็ตเพราะไม่ต้องจัดเตรียมเอกสาร

4. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

หลังจากที่เราได้เลขผู้เสียภาษีมาแล้วกับกรมสรรพากรหากผู้ประกอบการท่านใดประสงค์จะจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ก็ยื่นเรื่องจดได้ซึ่งจดทะเบียนได้สองวิธีเช่นเดียวกับการจดทะเบียนอื่นเหมือนกันคือยื่นเรื่องกับเจ้าหน้าที่สรรพากรหรือยื่นผ่านอินเตอร์เน็ตซึ่งโดยมากจะจดผ่านอินเตอร์เน็ต เพราะไม่ต้องจัดเตรียมเอกสารให้ยุ่งยากแต่เจ้าที่หน้าสรรพากรจะเข้าไปตรวจที่สถานประกอบการจริงหลังจากยื่นเรื่องผ่านเน็ต

5. ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนบริษัท

ค่าบริการเหมาจ่าย 9,999 บาท สำหรับทุนจดทะเบียน จำนวน 1,000,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียมจากกระทรวงพาณิชย์)

6. หลักฐานที่ต้องใช้

 1. สำเนาบัตรประชาชนผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 3 ท่าน
 2. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของเจ้าของเจ้าบ้านของที่ตั้งสถานประกอบการ
 3. สำเนาบัตรประชาชนพยาน 2 คน
 4. กรณีมีต่างชาติเป็นผู้ถือหุ้นเกิน 40% หรือเป็นกรรมการมีอำนาจเซ็นต์ ให้คนไทยที่ถือหุ้น ตามสัดส่วนหุ้นที่ถือแสดงยอดเงินในบัญชีธนาคารด้วย
บริการด้านประกันสังคม
 • จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน
 • จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินกองทุนทดแทนประจำปี
 • แจ้งเปลี่ยนแปลงพนักงานเข้า-ออก
 • ให้คำปรึกษาด้านประกันสังคมที่เกี่ยวข้องกับกิจการ ตลอดสัญญาบริการ
 • แบบคำนวณค่าจ้างเพื่อประกอบการรายงานค่าจ้างตามแบบ กท.20 ก ประจำปีและยื่นต่อสำนักงาน
 1. แบบ สปส.1-10 (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)
 2. แบบ สปส.1-06 (กรณีแจ้งรับผู้ประกันตนเข้าทำงานเคยยื่นเป็นผู้ประกันตนมาแล้ว)
 3. แบบ สปส.6-09 (กรณีแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน)
 4.  แบบ สปส.9-02 (กรณีขอเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล)**
 5. แบบ สปส.1-02 (หนังสือนำส่งกรณีขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน)
 6. แบบ สปส.1-03 (แบบขึ้นทะเบียนกรณีขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน)
 7. แบบ สปส.1-03/1 (แบบแจ้งกรณีขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน)
** กรณีขอเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล ทำได้ 2 กรณี คือ
 1. เมื่อเริ่มเข้าทำงานในสถานประกอบการใหม่
 2. เมื่อสิ้นปี
*** การให้บริการด้านประกันสังคมจะคิดค่าบริการเพิ่มจากค่าทำบัญชีเดือนละ 500 บาท ***

 1. ข้อมูลเบื้องต้นใช้สำหรับเตรียมทำฐานข้อมูล

 • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษัท คณะบุคคล หนังสือรับรองและ เอกสารแนบฯ
 • บอจ.5
 • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
 • รายละเอียดของสัญญาต่างๆ
 • รายละเอียดของสินค้า กลุ่มสินค้า

2. เอกสารที่ใช้สำหรับการทำบัญชี

 • เอกสารประกอบรายการขาย เช่น ใบกำกับภาษี ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน
 • เอกสารประกอบรายการซื้อ เช่น ใบกำกับภาษี ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้
 • เอกสารเกี่ยวกับการจ่ายเงินที่ไม่มีภาษีซื้อ เช่น ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าใช้จ่ายอื่นฯ
 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เช่น ภ.ง.ด.3 , ภ.ง.ด.53 (ในกรณีจ่ายเงิน)
 • เอกสารประกอบการรับเงินจ่ายลูกค้า เช่น ใบสำคัญรับ หรือใบนำฝากธนาคาร (Pay in slip)
 • เอกสารประกอบการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ เช่น ใบสำคัญจ่ายหรือใบถอนเงินจากธนาคาร
 • Bank Statement สำหรับบัญชีกระแสรายวันและสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของกิจการ
 • ใบเสร็จพร้อมแบบ ภ.พ.30 , ภ.ง.ด.1 , ภ.ง.ด.3 , ภ.ง.ด.53 และประกันสังคม

ทางบริษัทฯ จะต้องนำส่งเอกสารยังสำนักงานภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไปทั้งนี้เพื่อบริษัทจะได้จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย คือ ภงด.1,3 และ53 และภาษี มูลค่าเพิ่ม คือ ภพ.30 เพื่อนำส่งกรมสรรพากรให้ทันภายในวันที่ 7 และ 15 ของเดือนถัดไปตามลำดับ

ค่าบริการ สำหรับบริการรายเดือนทั้งหมดข้างต้นเริ่มต้นเพียง 2,500 บาท/เดือน พิเศษ ลดค่าบริการทำบัญชีเดือนแรกเหลือ 50% (กรณีจดทะเบียนบริษัทใหม่กับเรา) สำนักงานกำหนดค่าทำบัญชีตามปริมาณของรายการค้าที่เกิดขึ้นโดยทางสำนักงานคำนึงถึงความยากง่ายในการรับทำบัญชี และระดับความรับผิดชอบจำนวนเอกสาร

 ** พิเศษสำหรับลูกค้ารายเดือนของเรา เรามีบริการการปิดงบการเงินรายปีโดยไม่คิดค่าบริการ(ไม่รวมค่าตรวจสอบบัญชี)

** สำหรับท่านที่ไม่ได้ใช้บริการรายเดือนของเราเรามีบริการปิดงบการเงินรายปี ค่าบริการเริ่มต้นเพียง 5,000 บาท (ไม่รวมค่าตรวจสอบบัญชี)

ตัวแทนจำหน่วย โปรแกรมบัญชี CD Organizer อย่างเป็นทางการ​

โปรแกรมบัญชี CD Organizer จะช่วยให้การทำงานและลดความซ้ำซ้อนได้เป็นอย่างมาก แก่ธุรกิจและองค์กรของคุณ โดยโปรแกรมจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ท่านดังนี้
 • ได้ใบบิล/ใบส่งของ ที่สะอาด ปราศจากการ ลบ/ขีด/แก้ไข
 • ได้รายงานภาษีขาย ส่งสรรพากร
 • ได้การ์ดลูกหนี้ / ระบบติดตามหนี้
 • ได้การ์ดสต็อกสินค้า
 • พิมพ์ใบวางบิล ได้โดยอัตโนมัติ
 • รายงานสรุปยอดขายเพื่อไป ช่วยคิด คอมมิชชั่น
 • ได้การ์ดลูกหนี้ โดยสมบูรณ์
 • หากชำระเป็นเช็ค ก็จะทำทะเบียนเช็ครับ เพื่อคุมเช็คและนำเข้าธนาคาร
 • รายงานสรุปยอดเก็บเงินเพื่อไป ช่วยคิด คอมมิชชั่น
 • ได้การ์ดเจ้าหนี้ โดยสมบูรณ์
 • ทำประมาณการเงินสด จากเงินที่จะได้รับ/จ่าย ในอนาคต
 • หากชำระเป็นเช็ค ก็จะทำทะเบียนเช็คจ่าย เพื่อคุมเช็คและนำเข้าธนาคาร
 • ได้รายงานภาษีหัก ณ. ที่จ่าย ส่งสรรพากร
Scroll to Top