ประวัติของเรา

 • ก่อตั้ง เมษายน 2553

  ก่อตั้ง บริษัท ทรัพย์แสนดีการบัญชี จำกัด

  วัตถุประสงค์
  ให้บริการจัดทำบัญชี ภายใต้สภาวิชาชีพบัญชี

 • ปี 2556

  เข้าร่วมโครงการต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ

 • ปี 2557

  ได้รับการรับรองมาตรฐานสำนักงานบัญชีคุณภาพ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 • ปี 2559

  ได้รับรางวัลธรรมภิบาลดีเด่น ระดับจังหวัด จากกระทรวงพาณิชย์

 • ปี 2560

  ได้รับรางวัลธรรมภิบาลดีเด่น จากกระทรวงพาณิชย์

  ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015

 • ปี 2562

  ได้รับการรับรองมาตรฐาน ธรรมภิบาลธุรกิจ จากกระทรวงพาณิชย์

Scroll to Top